REGULAMIN DOMU PIELGRZYMA
W Starym Opactwie w Rudach

Dom Pielgrzyma, z uwagi na obecność w nim kaplicy jest miejscem szczególnym. Wszyscy Goście, niezależnie od ich indywidualnych przekonań, są zobowiązani do uszanowania religijnego charakteru Domu Pielgrzyma oraz respektowanych w nim zasad i zwyczajów.

§1 Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa zasady przebywania Gości na terenie Domu Pielgrzyma oraz odpowiedzialności i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez rezerwację, zameldowanie i/lub zapłatę należności za pobyt. Z chwilą zawarcia umowy Gość potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w Domu Pielgrzyma.
3. Wyciąg z Regulaminu jest dostępny w każdym pokoju, a cały Regulamin w recepcji Domu Pielgrzyma oraz na stronie internetowej www.cysterska.com.pl

§2 Doba hotelowa

1. Pokoje w Domu Pielgrzyma wynajmowane są na doby . Doba w Domu Pielgrzyma trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego.
2. Zgłoszenie przedłużenia pobytu powinno nastąpić możliwie najszybciej. Recepcja może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku braku wolnych miejsc.

§3 Zameldowanie

1. Wszyscy korzystający z usług Domu Pielgrzyma są zobowiązani do zameldowania
w recepcji. Podstawą zameldowania jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
2. Recepcja jest czynna od godz 11,00 do godziny 19,00 . Przyjazd Gości spodziewany jest do godz. 19.00. Późniejszy przyjazd należy zgłosić wcześniej w recepcji.
W przypadku braku zgłoszenia późniejszego przyjazdu recepcja może udostępnić zarezerwowany pokój innym osobom uznając, że nastąpiła faktyczna rezygnacja
z dokonanej rezerwacji.
3. Pokój nie może być udostępniany osobom trzecim także wtedy, jeśli nie upłynął okres, za który została uiszczona należność w recepcji.
4. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać na terenie Domu Pielgrzyma, chyba że za wyraźną zgodą pracowników recepcji.

§4 Rezerwacje i płatności

1. Należność za wynajmowany pokój w Domu Pielgrzyma należy uiścić w recepcji
w chwili zameldowania za cały okres przewidywanego pobytu.
2. Goście Domu Pielgrzyma są zobowiązani do uiszczenia dodatkowej tzw. opłaty miejscowej zgodnie z rozporządzeniami Urzędu Miasta Kuznia Kuźnia Raciborska. Opłata ta jest przekazywana do kasy Urzędu Miasta Kuźznia Raciborska.
3. Rezerwacji miejsc noclegowych można dokonywać telefonicznie w recepcji Domu Pielgrzyma, poprzez pocztę elektroniczną lub za pośrednictwem strony internetowej. Rezerwacja jest gwarantowana po wpłacie zaliczki.
4. Wysokość zaliczki określa się następująco:
1. REZERWACJE DLA GRUP: po dokonaniu rezerwacji dla grupy zorganizowanej (powyżej 15 osób) organizator powinien dokonać wpłaty zaliczki w wysokości ok. 30% wartości rezerwacji w ciągu 14 dni od dnia dokonania rezerwacji, na podstawie faktury proforma.
2. REZERWACJE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH: po dokonaniu rezerwacji dla osób indywidualnych lub grup do 15 osób włącznie, zamawiający powinien dokonać wpłaty zaliczki w wysokości wartości pierwszej doby rezerwacji, na podstawie faktury proforma.
3. REZERWACJE ONLINE: po dokonaniu rezerwacji online zamawiający otrzymuje komunikat, na podstawie którego powinien dokonać wpłaty w wysokości 100% wartości rezerwacji w ciągu 24 godzin.
4. Dom Pielgrzyma zobowiązuje się do przyjęcia Gości, którzy we właściwy sposób dokonali rezerwacji noclegu i/lub posiłków oraz potwierdzili ją wpłatą zaliczki.
5. Dom Pielgrzyma uznaje, że w przypadku, gdy nie wpłynęła zaliczka w terminie wskazanym w p. 87, jest zwolniony z utrzymywania dokonanej rezerwacji i może anulować dokonaną rezerwację.
6. Zaliczka i/lub wpłata będzie zwrócona w następujących przypadkach (w pozostałych przypadkach zaliczka i/lub wpłata nie będą zwracane):
7. REZERWACJE DLA GRUP: zaliczka zostanie zwrócona w całości w przypadku pisemnej rezygnacji z przyjazdu grupy do Domu Pielgrzyma w terminie co najmniej 30 dni przed pierwszym dniem rezerwacji. Po tym terminie organizator może zgłosić
w recepcji Domu Pielgrzyma mniejszą liczbę uczestników grupy do 15 % w stosunku do liczby zakładanej w dokonanej rezerwacji co najmniej 14 dni przed pierwszym dniem rezerwacji. W tym przypadku zaliczka dotycząca części niewykorzystanej rezerwacji będzie zwrócona w całości.
8. REZERWACJE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH: zaliczka zostanie zwrócona w całości, jeśli rezerwacja zostanie odwołana w terminie najpóźniej 3 dni przed planowanym pierwszym dniem pobytu.
9. REZERWACJE ONLINE : zaliczka zostanie zwrócona w całości, jeśli rezerwacja zostanie odwołana w terminie najpóźniej 3 dni przed planowanym pierwszym dniem pobytu.
10. Dom Pielgrzyma może odmówić przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, albo który podczas poprzedniego pobytu naruszył Regulamin, albo wyrządził szkody na w mieniu Domu Pielgrzyma lub mieniu osób.
11. W szczególnych przypadkach, zwłaszcza grup zorganizowanych, Dom Pielgrzyma może zwrócić się o pozostawienie w recepcji kaucji finansowej jako gwarancji organizatora na czas rozpoczynającego się pobytu. Kaucja zostanie zwrócona w całości, jeśli podczas pobytu nie zostaną wyrządzone żadne szkody.

§5. Postanowienia porządkowe

1. W Domu Pielgrzymowa cisza nocna obowiązuje w godz. 22.00-6.00.
2. W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa Gości Dom Pielgrzyma jest monitorowany.
3. Na terenie całego Domu Pielgrzyma obowiązuje bezwzględnie zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów oraz korzystania z jakichkolwiek substancji odurzających. Miejsce przeznaczone do palenia papierosów znajduje się na zewnątrz budynku przed wejściem głównym. Dom Pielgrzyma jest wyposażony w czujniki dymowe, reagujące m.in. na dym papierosowy, uruchamiające alarm w Jednostce Straży Pożarnej. Kosztami nieuzasadnionego przywołania Straży Pożarnej będą obciążani Goście, którzy zdarzenie takie sprowokują.
4. Do Domu Pielgrzyma nie można przyjeżdżać ze zwierzętami, z wyłączeniem psów przewodników .
5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.
6. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych ? broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, bez uzyskania wyraźnej zgody pracowników.
8. Zabrania się hałasowania na terenie Domu Pielgrzyma, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują w jakikolwiek sposób zakłócają spokój pozostałych Gości.

§6. Usługi dodatkowe

1. Recepcja Domu Pielgrzyma nieodpłatnie świadczy usługi:
? udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
? udzielania informacji turystycznych
? zamawianie taksówki

§7. Odpowiedzialność materialna Gości Domu Pielgrzyma

1. Goście Domu Pielgrzyma ponoszą pełną materialną odpowiedzialność za szkody przez nich spowodowane. Koszty związane z ich naprawą zobowiązani są pokryć, na żądanie pracowników, do momentu opuszczenia Domu Pielgrzyma na żądanie pracowników.
2. W przypadku grup zorganizowanych pełną materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestników grupy, ponosi pilot odpowiedzialny za grupę wraz
z organizatorem przyjazdu grupy. Koszty związane z naprawą dokonanych zniszczeń pilot grupy powinien pokryć do momentu opuszczenia Domu Pielgrzyma na żądanie Recepcji. Pilot, o ile posiada odpowiednie umocowanie prawne, może również podpisać zobowiązanie w imieniu organizatora przyjazdu grupy do pokrycia kosztów dokonanych zniszczeń z terminem płatności do 14 dni.
3. Dzieci poniżej 14. roku życia powinny znajdować się na terenie Domu Pielgrzyma pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
4. Zauważone w pokoju usterki Goście zobowiązani są zgłosić w Recepcji natychmiast po zakwaterowaniu. W przypadku braku zgłoszenia uszkodzeń Dom Pielgrzyma ma prawo suponować, że uszkodzenia zgłoszone później zostały dokonane przez Gości podczas ich pobytu i może postępować zgodnie z zasadami określonymi w §7 p. 1-3.
5. Recepcja Domu Pielgrzyma jest zobowiązana, o ile jest to możliwe, do zamiany pokoju zarezerwowanego przez Gościa na inny tej samej klasy, w przypadku zgłoszenia uszkodzeń, które uniemożliwiają korzystanie z niego.
6. Dom Pielgrzyma ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. Dom Pielgrzyma nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności czy innych przedmiotów wartościowych.
7. Parking przeznaczony do użytku Gości Domu Pielgrzyma jest parkingiem niestrzeżonym. Dom Pielgrzyma nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu lub przedmiotów w nim pozostawionych. Goście w dochodzeniu swoich roszczeń mogą skorzystać w Recepcji z zapisu monitoringu parkingu przed Domem Pielgrzyma.
8. Dom Pielgrzyma jest wyposażony w system ostrzegania przeciwpożarowego połączony
z jednostką Straży Pożarnej . Kosztami nieuzasadnionego uruchomienia systemu alarmowego będą obciążani Goście, którzy do zdarzenia doprowadzą.
9. Niektóre koszty, którymi Dom Pielgrzyma może obciążyć osoby lub odpowiedzialnych za grupy, w przypadku stwierdzenia nie przestrzegania Regulaminu i dokonanych zniszczeń:
? Nieuzasadnione przywołanie Straży Pożarnej np. przez palenie papierosów w pokoju – 600 zł
? Wyłączenie pokoju z użytku przez palenie papierosów, powodując konieczność oczyszczenia i wietrzenia – 600 zł
? Inne koszty zniszczeń – wg. szacunku kosztów

§8 Postanowienia końcowe

1. Dom Pielgrzyma może odmówić świadczenia usług osobie, która narusza postanowienia Regulaminu. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Domu Pielgrzyma, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Domu Pielgrzyma.
2. Goście wyrażają zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ? tzw. RODO, jak również Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych) przez Fundację Stare Opactwo w Rudach 47-430 Rudy Ul.Cysterska 4, będącego administratorem Domu Pielgrzyma, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury rezerwacji, zameldowania, skorzystania z noclegu i zrealizowania płatności (w tym wystawienia dokumentów księgowych), czy korzystania z innych usług świadczonych przez Dom Pielgrzyma. Goście mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.